Нийт 76 их сургуулийн 248 тэтгэлэг байна.
avatar

Korea University ( Sejong Campus )

Олгох зэрэг: Хэлний бэлтгэл

Хэмжээ: 60%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Kyungnam University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: Basic,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 70%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 500,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 1,000,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOEFL, IBT-80, IELTS-5.5,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOEFL, IBT-90, IELTS-6.5,


avatar

Chungnam National University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


avatar

Seoul Women's University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Korea Aerospace University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Korea University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 60%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: %

Шаардлага:


avatar

Keimyung University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: Элсэхдээ суурь,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 500,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 4+ түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 0%

Шаардлага:


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


avatar

Konkuk University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 60%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Kyungpook University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 20%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 42%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 80%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 84%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 500,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


avatar

Inha University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOEFL, IBT-90, IELTS-6.5+,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOEFL, IBT-96, IELTS-7+,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOEFL, IBT-106, IELTS-8+,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOEFL, IBT-115, IELTS-9+,


avatar

Sunchon National University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Basic,


avatar

Kaist University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

University Of Seoul

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: Шилдэг дүнтэй оюутны 20%,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Шилдэг дүнтэй оюутны 20%,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага:


avatar

Kookmin University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 20%

Шаардлага: TOPIK-ийн 2-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 70%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 1,000,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 1,500,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 2,000,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Daegu national university

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 60%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 80%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 1,500,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Ewha Womans University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Эмэгтэй удирдагч болох өндөр бололцоотой гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөгжиж буй орны иргэн нь тус сургуулийн тусгай тэтгэлэгт материалаа өгсөн хүн,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Эмэгтэй удирдаг болох өндөр бололцоотой гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөгжиж буй орны иргэн нь тус сургуулийн тусгай тэтгэлэгт материалаа өгсөн хүн,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Chung-ang University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: Basic,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Hanyang University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Busan University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 400,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Sangmyung University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


avatar

Myongji University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 20%

Шаардлага: NO TOPIK,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 60%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 80%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5,6-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 300,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


avatar

Jeonbuk University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: %

Шаардлага:


avatar

Kangwon national university

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 60%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


avatar

Dongduk Women's University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 60%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


avatar

Mokwon University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин, TOPIK-ийн 4-р түвшин, TOPIK-ийн 5-р түвшин,


avatar

Kookje University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Ахлах сургуулийн голч өндөр, Топик оноо өндөр байр,


avatar

Catholic Kwandong University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 60%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 80%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Pukyong national university

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5,6-р түвшин,


avatar

Chosun university

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 33%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Dankook University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 35%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4,5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 55%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Dongguk University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Тухайн элсэлтийн үед сургуулийн гарын авлаганаас тэтгэлгийн мэдээллийг авах боломжтой.,


avatar

Tongmyong University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 2-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 60%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Kyonggi university

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: NO TOPIK,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин, IELTS-7.0,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 70%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин, IELTS-8.0,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшинь, IELTS-9.0,


avatar

Hallym University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: TOPIK-ийн 2-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 70%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 70%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Handong university

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин, IELTS-6,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 80%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Hankuk Foreign university

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 1,000,000 вон

Шаардлага: Элсэлтийн оноо,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: Элсэлтийн оноо,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Элсэлтийн оноо,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 700,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 1,500,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Honam University Gwangsan Campus

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 60%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 70%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Busan University of Foreign studies

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 0%

Шаардлага:


avatar

Chongwoon University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 0%

Шаардлага:


avatar

Chungbuk National University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 39%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 78%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5,6-р түвшин,


avatar

Konyang University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Факультет сургуульдаа 1-т ,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Факультет сургуулийн тэргүүн оюутан,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Факультет сургуульийн дэд оюутан,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Ангийн тэргүүн оюутан,


avatar

Kumoh National Institute of Technology

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 25%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 55%

Шаардлага: Ахлах сургуулийн голч өндөр байх, элсэлтийн материал,


avatar

Mokwon University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 20%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


avatar

Sahmyook University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 25%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Seoul National University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Элсэлтийн оноо өндөр байх,


avatar

Sungkyunkwan University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Элсэлтийн оноо өндөр байх,


avatar

Asian United Theological University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 300,000 вон

Шаардлага: Элсэлтийн оноо өндөр байх,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 500,000 вон

Шаардлага: TOPIK,


avatar

Dongguk University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK 3,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK 4-с дээш,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: Сургуулийн сайтан дээрх элсэгчидийн удирдамжаас авах боломжтой.,


avatar

Eulji University Daejeon Campus

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Голч 2.0-с дээш,


avatar

Gachon university

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4,5,6-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 500,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 700,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Gwangju Institute of Science and Technology

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Basic,


avatar

Hongik University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Голч 2.0,


avatar

Incheon national university

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: Basic,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 70%

Шаардлага: TOPIK-4,IELTS-6,TOEIC-700,TOEFL,IBT-82,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 85%

Шаардлага: TOPIK-5,IELTS-6.5,TOEIC-750,TOEFL,IBT-87,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-6,IELTS-7,TOEIC-800,TOEFL,IBT-94,


avatar

Inje university

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 80%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Jeonju national university

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 80%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Joongbu University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 20%

Шаардлага: TOPIK-ийн 2-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 60%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Kongju university

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 366,000 вон

Шаардлага: элсэлтийн оноо,


avatar

Korea National University of Education

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 5,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Catholic University of Korea Songsin Campus

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 2,000,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-6, TOEFL, IBT-100,


avatar

Kyung Hee University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: Шилдэг элсэлтийн оноо,


avatar

Sejong University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Хэлний бэлтгэл

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Хэлний бэлтгэл

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: IELTS-6.5, TOEFL, IBT-100,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 70%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 80%

Шаардлага: IELTS-8, TOEFL, IBT-112,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Seoul National University of Science and Technology

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 0%

Шаардлага:


avatar

Silla University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 15%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3.4.5.6-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 500,000 вон

Шаардлага: Бүх оюутнуудад,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 800,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 4,5,6-р түвшин,


avatar

Sogang University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 0%

Шаардлага: Тухайн элсэлтийн үед сургуулийн гарын авлаганаас тэтгэлгийн мэдээллийг авах боломжтой.,


avatar

Seokyeong University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 20%

Шаардлага: TOPIK-ийн 2-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 30%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 60%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Sun Moon University campus in Asan

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 85%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 90%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5.6-р түвшин,


avatar

Soongsil University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 70%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 0%

Шаардлага:


avatar

Sookmyung Women's University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 0%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 70%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Soonchunhyang university

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 300,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 2-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 800,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 1,000,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 1,200,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 140,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 6-р түвшин,


avatar

Ulsan national university

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 15%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 25%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 35%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5-р түвшин,


avatar

Wonkwang University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 60%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5,6-р түвшин,


avatar

Yong In university

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: TOPIK-ийн 1-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 2-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 60%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 60%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4,5,6-р түвшин,


avatar

Seoul Institute Of The Arts

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: Элсэлтийн оноо өндөр байх,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: IELTS-6.5, TOEFL(IBT)-76, TOPIK-ийн 4+ түвшин,


avatar

SUNGSHIN WOMEN'S UNIVERSITY

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 40%

Шаардлага: Элсэлтийн оноо 90-с дээш байх, TOPIK-ийн 5+ түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: Элсэлтийн оноо 80-с дээш байх, TOPIK-ийн 4+ түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 300,000 вон

Шаардлага: Тус сургуулийн хэлний бэлтгэлд 1-с дээш семестр сурч байсан бол,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 600,000 вон

Шаардлага: Тус сургуулийн хэлний бэлтгэлд 2-с дээш семестр сурч байсан бол,


avatar

Gangneung-Wonju National University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 20%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3+ түвшин, TOPIK 3, TOEFL 550, IELTS 5.5,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 80%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4+ түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5+ түвшин,


avatar

Yeungnam University

Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 50%

Шаардлага: TOPIK-ийн 3-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 70%

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 100%

Шаардлага: TOPIK-ийн 5,6-р түвшин,


Олгох зэрэг: Үндсэн анги

Хэмжээ: 500,000 вон

Шаардлага: TOPIK-ийн 4-р түвшин,